Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 600 163 289. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie jest zlokalizowany przy ulicy 3-go Maja 1D wew D1, 87-600 Lipno oraz przy ulicy Sierakowskeigo 10C, 87-600 Lipno. Wejść do budynku przy ul. 3-go Maja 1D wew D1, 87-600 Lipno można w dwojaki sposób: wejściem głównym przez drzwi oraz wejściem bocznym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, a przy ulicy Sierakowskiego 10C, 87-600 Lipno wejściem głównym przez drzwi. W budynku nie wyznaczono przechodzenia przez obszary kontroli. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym przy budynku przy ul. Sierakowskiego 10C, 87-600 Lipno, toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obu budynkach Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie nie ma wind. W Zakładzie nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub online.